Vedtekter

Vedtekter for Tromsø Astronomiforening. 

(Vedtatt på årsmøtet 9. mai 1990)

Tromsø Astronomiforening er en lokal forening av Norsk Astronomisk Selskap. Foreningen har til formål å fremme interesse for og å spre kjennskap til astronomi gjennom medlemsmøter, amatørvirksomhet og åpne arrangementer.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes innen utgangen av mai. Årmøtet godkjenner regnskapet.

Årsmøtet velger et styre på fire medlemmer, samt en vararepresentant og revisor. Av styrets fire medlemmer er to på valg hvert år.

Medlemskontigenten fastsettes av årsmøtet og gjelder i perioden fram til neste årsmøte.

Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Ved oppløsning av Tromsø Astronomiforening overføres foreningens midler til Norsk Astronomisk Selskap.